திண்ணை வீடு


என் பாட்டி சொன்ன கதைகளை
நான் அமர்ந்து கேட்ட திண்ணைமறந்துவிட்டேன் இந்த மண்ணை

படித்து வளர்ந்து நான் வந்துவிட்டேன் சென்னை
இங்கில்லையே அதுபோல் திண்ணை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s