பூக்கள்

ஓரிடத்தில்
பல நிறத்தில்
பூக்கள்

சொல்லும் செய்தி
வாடும் வரை
முழுமையாக இருந்து விடு
பார்ப்பவருக்குப் புத்துணர்ச்சி தந்துவிடு

Let us all be one

The National flag in his hand
With a lot of pride, he stands

Deep in his thoughts,
Sandeep could see the millions who fought

They gave their blood 
And brought us peace.
Diverse though, they united us.

Still ,there are some 
To attack us at borders

We need to be united 
If required, to fight
And hand over the glory 
For future generations to come

Unity in diversity
Is our strength.
Let us all be one.
Then to conquer us, 
There is none. 

India

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை
அனைவரும் ஒரு கொடியின் கீழே
இந்தியா.

Unity in diversity
All under one flag
India.

ஆட்டம் கண்டதுஉலக அழகிகளின் பிழைப்பு.

படம்: கிருஷ்ணன் சௌந்தர்ராஜன்

களத்தில் களை எடுக்கும்
முனைப்புடன்
இருந்த அவளை
படம் பிடித்த திகைப்பில்

கள்ளம் கபடமில்லா
அவள் உள்ளம்
பிரதிபலித்த சிரிப்பில்

ஆட்டம் கண்டது
உலக அழகிகளின் பிழைப்பு.