பூக்கள்

ஓரிடத்தில்
பல நிறத்தில்
பூக்கள்

சொல்லும் செய்தி
வாடும் வரை
முழுமையாக இருந்து விடு
பார்ப்பவருக்குப் புத்துணர்ச்சி தந்துவிடு