கடலும் நானும்

அலைகள் நடனம் ஆடும்
காற்று இன்னிசை பாடும்
எங்கும் கடல் தான் தெரியும்
அதன் முடிவில் வானம் விரியும்

நடுக் கடலும்
நிலவைக் கொண்ட வானும்
நடுவே நான்
அமைதிக்கான நோபல் பரிசு
எனக்கே தான்

DADA

He and she become accidental parents while pursuing their studies in college. As she delivers the baby, their relationship breaks, and he is forced to raise his son as a single father.

Life situations made them meet again; did they shed their differences and reunite? 

An emotional film with a good mix of comedy

I enjoyed watching this.

கிளி

அன்று கிளி என்ன
சொல்லியது
அவளிடம்

அதைக் கிளி ஜோசியம்
சொல்லுமோ? இன்று,
என்னிடம்

ரசித்து வாழ நீ பழகு

வானில் திரியும் மேகங்கள்
உயர்ந்து நிற்கும் கட்டிடங்கள்
கடலில் மிதக்கும் படகுகள்
ஆகா! இவ்வுலகம் எத்தனை அழகு
அதை ரசித்து வாழ நீ பழகு