ஒரு படம், ஒரு கதை -1

.”பரந்து விரிந்திருக்கும்போதும்
கடல் நீர் ஏன் உப்புக்கரிக்கிறது?”
என்று மகன் கேட்க

“அதோ அந்த படகை பார்!
எவ்வளவு அழகாக கடலில் மிதக்கிறது”
என்று பதிலளித்தார் தந்தை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s