திருமணப் பெண்

உன் இணையரை
ஏற்பு நாளோ?

நிச்சயம்
அவன் வாழ்வு
ஒளிறிடும்

நீ நிமிர்ந்தால்
வெண்ணிலவின் கதி
என்னவாகும் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s