முயன்று பார்

தோல்விகளைச் சந்திக்காதவர் இவ்வுலகத்தில் யார் ?

இன்னும் ஒருமுறை முயன்று பார்

உன் எண்ணங்களுக்கு நல் வண்ணம் தீட்டி ஊக்கம் கொள் என்கிறது முப்பால்

தோல்வி நமக்குத் தரும் பாடம் என்ன ?
விடை கண்டால்…….

இன்னும் கொஞ்சம் முயன்றால்
மனச் சோர்வின்றி உழைத்தால்
வெற்றி மழை பெய்யும் நிச்சயம்

நாம் அதில் நனைந்து விட நடக்கும் அதிசயம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s