என் நிலையும் இலைபோல சிறப்புறுமோ?

உன் கண் பட்டது
மரணித்த இலை உயிர்பெற்றது

அதன் ரேகைகளைப் பார்த்தாலே தெரிகிறது
அதன் எதிர்காலமும் ஒளி பெற்றது

காத்திருக்கிறேன் உன் கண் படுமோ
என் நிலையும் இலைபோல சிறப்புறுமோ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s