இனிய காலை வணக்கம்

உலக நடப்பைக் காண்போம்
தினம் தியானிப்போம்
விழிப்புணர்வு பெறுவோம்
சுற்றுச் சூழலைக் காப்போம்
இயற்கையை மீட்போம்
விவசாயியைப் போற்றுவோம்
இனிவரும் தலைமுறையினருக்கு
நல்லதொரு உலகை தருவோம்

இனிய காலை வணக்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s