ஒரு ஒளவை வருவாளா?

Photo Credit : Unknown Photographer

கையில் பழமிருந்தும்
காய்ந்த முகம் தான்

அறுஞ்சுவை கனியிருந்தும்
கன்னிக்கு இன்றும் பசி தான்

பழங்களை விற்றால் தான்
பசியிலிருந்து விடுதலை

அவள்போல் உள்ள பலர்
பள்ளிக்குச் சென்று கல்வி கற்க
இவள் மட்டும் ரோட்டில்
நின்று பழம் விற்க

சுட்ட பழமா
சுடாத பழமா
எனக் கேட்டு ஒரு ஒளவை வருவாளா?
இவளுக்கு ஒரு நல்வழி தருவாளா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s