உன்னை யாரு வெல்ல?

அதிகாலை எழுந்து
ஆதவன் வரும் முன்னே விரைந்து
பல தூரம் கடந்து
பல்லாயிரம் அடி தாண்டி
நீ ஓடிய ஓட்டம்
அனைவருக்கும் பெரும் ஊக்கம்

வேறு என்ன சொல்ல
உன்னை யாரு வெல்ல?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s