நான் யார்?

நல்லவன்
கெட்டவன்
கொடுத்து வைத்தவன்
சுயநலவாதி
ஏமாளி
அன்பானவன்
பண்பானவன்
சந்தர்ப்பவாதி

பலர் பார்வைகளில் பல நான்
என் பார்வையில் நான் யார்?
அதுதான் நான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s