பொட்டு வைக்கஜெட்டை அனுப்பினேன்

எப்போதும் வெள்ளை உடை அணிவதால்
நிலவு விதவையா என்று கேட்டாய்

இல்லவே இல்லை
அதோ பார்
அதற்குப் பொட்டு வைக்க
ஜெட்டை அனுப்பினேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s