அதை தேடி வருவேன்

நான் மண் சென்ற பின்பும்
உன் கண் என்னைப் பார்த்த பார்வை
என் நினைவிலேயே இருக்கும்

நீ மண் சேரும் முன்னே
உன் கண் தானம் செய்தால்
நான் மறுஜென்மம் எடுத்து
அதை தேடி வருவேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s