நல்லவரா ? கெட்டவரா ?

நீங்கள்

நல்லவரா ? கெட்டவரா ?
இன்று நம் வழிவந்த  சிலரைப் பார்த்தேன்

அதனாலே இக்கேள்வியை உங்களிடம் கேட்டேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s