ஜன்னல்

அவள் முகம்
அல்லது
விளக்கின் ஒளி

எப்போதும் பிரகாசிக்கும்
அந்த ஜன்னல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s