அவள் அழகு

படம் : பாபு

வீரவாள் பிடித்த அவன் எதிரில்
பூப்பிடித்த பாவை மிக அருகில்

தேசத்தை அவன் ஆண்டாலும்
அவள் நேசத்துக்கு அவன் அடிமை

அவளின்றி அமையாது அவன் உலகு
இருந்தும் அவள் அழகு
அதற்கு நிகர் ஏது ?
அவன் உலகில்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s