அன்பு

மஞ்சள் குடைக்குள் தஞ்சம்

ஒரு பிஞ்சும் நாய் குஞ்சும்

இங்கு இல்லையே அன்புக்குப் பஞ்சம்
இந்த அன்பு கிடைக்காதே கொடுத்தாலும் லஞ்சம்

இது கடவுளையும் மிஞ்சும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s