ஊஞ்சல்

ஊஞ்சல்

நான் எவ்வளவு
பின் சென்றாலும்
அதே வேகத்தில் என்னை
முன் தள்ளி விடும்

என் ஊக்கம் என் ஊஞ்சல்

Swing

As much as I go back
At the same speed
I am being pushed forward.

Self-motivation is my swing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s