ஜன்னல் ஓரம்

ஜன்னல் ஓரம்
நான் நின்று
மழை பார்த்தபோது
சொர்கத்தின் கிளை
எனக்குத் தெரிந்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s