நீ காற்றாய் இரு

நீ காற்றாய் இரு
இதன் சாரம்

காற்று காற்றாலையை
கடக்கும்போது
காற்றாலை சக்தி பெற்று
தந்திடுமே உயர்சக்தி மின்சாரம்

அதுபோல இவ்வுலகில்
பிறரை நீ கடக்கும்போது
உன்னாலே சக்தி பெற்று
அவர்கள் உயர்ந்து
இவ்வுலகையும் உயர்த்தட்டுமே !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s