அமெரிக்க தேர்தல்

தேர்தல் முடிவுற்று
பலநாள் கணக்கிட்டு
நீதிமன்றம் தலையிட்டு
நீ வந்தாய் வெற்றி பெற்று

உன் ஆட்சியில் உலகம்
அமைதி பெற்று
போர் அற்று
மலரட்டும் சிறப்புற்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s