என்னதான் உன் கோபம்

என்னதான் உன் கோபம்
ஏன் இந்த தலைவிரி கோலம்

நிச்சயம் வரும் மழை தரும் மேகம்
விரைவில் களைந்துவிடும் உன்னுடைய சோகம்

உன் தலை முடியை முடிந்து விடு
அதனழகை திருப்பிக் கொடு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s