தொலைதூரத்திலிருந்து

ஊர் விட்டு வந்து
மலைகளுக்கு நடுவே  நடந்து
காடுகளுக்கு இடையே கடந்து
மேல்பாடி சென்று
தொலைநோக்கி கொண்டு
நான் நோக்கியபோது
தொலைதூரத்திலிருந்து
அவளும் என்னை நோக்கினாள்
வானத்து தேவதை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s