சுய சோதனை

தன் கூந்தலின் மணமா
தோட்டத்து பூவின் மணமா
நறுமணம் எதில் அதிகம்
எனக் கேள்வி எழ ?

சுய சோதனை மேற்கொண்டாள்

பூக்கள் அது தன் மணத்தை குறைத்துக்கொண்டு
அவள் கூந்தலை அதிக
மணக்கச் செய்தது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s