ஒருமுறை பார்த்திடவே

ஆதவன்
தன் பணி முடிந்து திரும்பும் முன்
அந்த மரம் பின்னே ஒளிந்து இருந்தான்
வரும் நிலவு  அதன் அழகை
ஒருமுறை பார்த்திடவே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s