என் மகிழ்ச்சி அதனாலே

உன் கவனம் நீர் மேலே
மகிழ்ச்சி எதனாலே ?

உன் கால் கால்படும் நீரா ?
இல்லை நானா ?

என் கவனம்
அது எல்லாம் உன் மேலே
என் மகிழ்ச்சி அதனாலே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s