உள்ளிருக்கும் சுவை

மரமேறி
பழம் தின்று
அதனுள் சென்று
அணில் நின்றபோது

நான் அதைக் கண்டு
என்னுள் சென்று
என்னை கண்டபோது

உள்ளிருக்கும் சுவையை
நான் உணர்ந்தேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s