தனியே ஒரு பயணம்

படம்: திரு அய்யாரப்பன்

தனியே ஒரு பயணம்
சில சமயம் அது கடினம்

வேறெவரும் இல்லாததால்
என் மீதே என் கவனம்

நடுவே என்னை நான்
அறிந்த தருணம்
புரிந்தது நானே தான்
இவ்வுலகம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s