அன்றும் இன்றும்

அன்று

தன் தங்கை சேலை கட்டும்போது
நேரமாச்சு என்று பொறுமை இழந்தான்

இன்று

தன் புது மனைவி சேலை கட்டும்போது
தலைகுனிந்து பொறுமையாக
மடிப்பு அமைத்தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s