தூண்

தூணிலும் இருப்பார்
துரும்பிலும் இருப்பார்
இருந்தும் கோவிலுக்கு செல்வேன்
அவளைக் காண

தூணுக்கு பின்னால்
அவள் இருப்பாள் !