தனிமை

தனிமை ஒரு வரம்
நம் பலம் , பலவீனங்களை அறியும் களம்
அலைபாயும் நம் மனது சிறிது அடங்கும் கணம்
நமக்கு ஞானம் தரும் போதி மரம்
புத்துணர்ச்சி பெறும் நம் மனம்
தனிமை வேண்டும் நமக்குத் தினம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s