மரத்தடியில்

மரத்தடியில்
சிலர் நிழல் பெற்றனர்
சிலர் கனி பெற்றனர்
சிலர் ஞானம் பெற்றனர்

நான் என்ன பெற்றேன் ?
என்னை நான் மறந்தேன்
சில நிமிடம் “நான்” இல்லாமல் இருந்தேன்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s