மே 1 வாழ்த்துக்கள்

உழைப்பு நிறைந்த ஓர் இனம்
இன்று அவர்களுக்கான தினம்
உழைப்பின் வியர்வை வீசுதே நறுமணம்
இன்று அவர்களைத் தொழ வேண்டிய கணம்

உழைப்பு என்பது அவர்களின் மதம்
சிகப்பு அவர்கள் கொடியின் நிறம்
சிறப்பு அவர்கள் உழைக்கும் விதம்
அவர்கள் சிரித்தால் செழிக்கும் இவ்வுலகம் நித்தம்

அவர்களைப் போற்றிப் பாராட்ட வேண்டும் நமக்கு மனம்
அதை நன்றே செய்திடிடுவோம் இன்றைய தினம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s