இனி கண் எதற்கு ?

Photo Credit – Unknown expert

கண் பேசும்போது
வாய் எதற்கு
என்று மூடிவிட்டாயோ ?

உன் விழி பார்த்த எனக்கு
இனி கண் எதற்கு ?
உன்னை விட ஓர் அழகை இனி
நான் காண்பேனோ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s