கனவெல்லாம் நிஜமாகும்

நீர் தேங்கி
நிழல் தெரிய
நீர் வடிந்தால்
அது மறையும்
நிஜம் அது நிலைத்திருக்கும்

நீ காணும் கனவெல்லாம்
துயில் களைத்தால் அது மறையும்
இறுதி இலக்கு ,அது தெளிவானால்
அதை நோக்கி , நம் செயல்கள்  செம்மையானால்
கனவெல்லாம் நிஜமாகும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s