ஆதவன்

அவன் எழுவதற்கு முன்னே
நான் எழுந்தேன்
அவன் உதிக்கும் அழகை
நான் ரசித்தேன்

மறைந்தாலும் பின் எழுவது
அவன் இயல்பு

“வீழ்ந்தாலும் பிறர் அறிய எழவேண்டும்
உலகுக்கே ஒளி தர வேண்டும் “
இது அவன் எனக்கு கற்றுக்கொடுத்த படிப்பு.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s