நிலை மாறும் வாழ்க்கை.

கைக்கெட்டாத தூரத்தில், மரத்தின் மேல் இருந்தது அந்த மலர்.

பின் உதிர்ந்து, நடைபாதையில் விழுந்து, பலர் கால் பட்டது அதன் மேல்.

நிலை மாறும் வாழ்க்கை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s