இனி அது உனக்கில்லை

மேகம் வழிவிட
விமானம் பறக்கிறது

அதை பார்த்த வானம்
கூறுகிறது

மனிதா!
“வானமே எல்லை”
இனி அது உனக்கில்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s