என்ன கொடுமை !

இனிமை வேண்டுமென்று,
தனிமை தேடி வந்தேன்.

என்ன கொடுமை !
நான் தனியே இருக்க,
என்னுள் பல “நான்” களை கண்டேன் .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s