கடல் நோக்கி வருதோ ?

நம் தாகம் தீர்த்த
மழை தந்த மேகம்
தன் தாகம் தீர்க்க
கடல் நோக்கி வருதோ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s