வள்ளல் ஆனான்.

தடை உடைக்க
அவன், அவள் இடைப்பிடிக்க
அவள் படபடக்க
குடை மறைக்க

முத்தங்கள் நிறையக் கொடுத்து
வள்ளல் ஆனான்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s