ஒன்று போதும் அவளுக்கு.

எந்த ஒன்று, இன்று
மற்றதை வென்று
அவள் தலையில் நின்று
வெளிக்காட்டும் ,பேரழகுக்கு ஒரு சான்று

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s