இயற்கை

அனைத்திற்கும்
இடம் உண்டு
உணவு உண்டு

இயற்கை
அதில் இருக்கட்டும்
நம் நம்பிக்கை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s