ஆதவன்

ஆதவன் உதிக்க
புது நாள் பிறக்க
மற்றும் ஒரு வாய்ப்பு

தடைகளை உடைத்து
சாதனைகள் படைத்து
புதுப்பெரிய இலக்கை நோக்கிப்
பறப்பதுதானே சிறப்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s