தூண்

தூணிலும் இருப்பார்
துரும்பிலும் இருப்பார்
இருந்தும் கோவிலுக்கு செல்வேன்
அவளைக் காண

தூணுக்கு பின்னால்
அவள் இருப்பாள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s