எங்கே போகும்

எல்லை தாண்டினால்
பயங்கரவாதம்

உதிர்ந்த இலைகள்
எங்கே போகும் ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s