ஊருக்கு வெளியே தான் தண்ணீர்

ஊருக்கு வெளியே தான் தண்ணீர்
அங்கே செல்ல
அடிக்கடி ரோடு போட்டு தரும் அரசு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s