கடலும் நானும்

அலைகள் நடனம் ஆடும்
காற்று இன்னிசை பாடும்
எங்கும் கடல் தான் தெரியும்
அதன் முடிவில் வானம் விரியும்

நடுக் கடலும்
நிலவைக் கொண்ட வானும்
நடுவே நான்
அமைதிக்கான நோபல் பரிசு
எனக்கே தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s