ரசித்து வாழ நீ பழகு

வானில் திரியும் மேகங்கள்
உயர்ந்து நிற்கும் கட்டிடங்கள்
கடலில் மிதக்கும் படகுகள்
ஆகா! இவ்வுலகம் எத்தனை அழகு
அதை ரசித்து வாழ நீ பழகு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s